Privacy Statement Den Bakker Werving & Selectie

Identiteit

Den Bakker Werving & Selectie houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens zullen gebruiken.

Persoonsgegevens

Den Bakker Werving & Selectie verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij deze bij ons achterlaat. Dit kan via een persoonlijke kennismaking, onze website, telefonisch, per e-mail of via formulieren op beurzen en evenementen.

Waarom verzamelt Den Bakker Werving & Selectie persoonsgegevens?

●  Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van Den Bakker Werving & Selectie. Het bedrijfsdoel van Den Bakker Werving & Selectie is het bemiddelen van kandidaten bij opdrachtgevers van Den Bakker Werving & Selectie.
●  Je persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt om de door ons aangeboden diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder detachering, bemiddeling, werving & selectie, salarisadministratie en aanverwante diensten.
●  Om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar te brengen.
●  Om geschiktheid en beschikbaarheid van kandidaten te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.
●  Om een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
●  Om een opdracht bij onze opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en die overeenkomst te onderhouden en na te komen.
●  Om gewerkte uren te registreren en te verwerken in onze administratie.
●  Om tijdens ziekte onze re-integratieverplichtingen na te kunnen komen.
●  Om onze wettelijke verplichtingen als bemiddelaar, werkgever of opdrachtgever na te komen, zoals in het kader van de identificatieplicht, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving en fraudebestrijding.
●  Voor het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid van medewerkers, zoals door middel van training, opleiding en testen.
●  Voor management doeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles, bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
●  Om in voorkomende gevallen subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
●  Om inleners/opdrachtgevers beter van dienst te kunnen zijn.
●  Om de dienstverlening van Den Bakker Werving & Selectie te verbeteren.

Welke persoonsgegevens verzamelt Den Bakker Werving & Selectie?

Den Bakker Werving & Selectie verzamelt gewone persoonsgegevens. Uiteindelijk bepaal je altijd zelf welke persoonsgegevens je aan ons verstrekt. Reageer je via onze website dan hebben wij een aantal vaste gegevens van je nodig. Sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Uitsluitend interne medewerkers die daartoe bevoegd zijn binnen Den Bakker Werving & Selectie hebben toegang tot deze gegevens.
Den Bakker Werving & Selectie kan van kandidaten en werknemers de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. Uitgangspunt is dat je zelf in de eerste plaats verantwoordelijk bent voor de juistheid en volledigheid van de door jou aangedragen persoonlijke gegevens.

Kandidaat

Naam, NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens

Geboortegegevens, leeftijd, geslacht, burgerlijke staat

Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring

Gegevens over studie, trainingen en opleidingen

Gegevens over beschikbaarheid en verlof

Huidig salaris, emolumenten en pensioenregeling

Interesses, voorkeuren, ambities en behoeften met betrekking tot toekomstig werk

Onze eigen indrukken naar aanleiding van onze contacten met de kandidaat

Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring

Op vrijwillige basis andere content waarmee je jezelf voorstelt (video, foto)

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge de wet of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet Werknemer

​(dezelfde gegevens als hierboven benoemd bij kandidaat en daarnaast)

Bankrekening, IBAN nummer

Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning

Gegevens in het kader van een pre-employment screening

 

Gegevens betreffende vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan

Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie

Contactpersonen voor noodgevallen

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge de wet of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Hoe bewaart Den Bakker Werving & Selectie deze persoonsgegevens?

Den Bakker Werving & Selectie bewaart alle persoonsgegevens in een professionele, speciaal daarvoor ingerichte omgeving. Deze persoonsgegevens worden alleen bewaard en gedeeld met actieve toestemming van de kandidaat.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonlijke gegevens in te zien, je CV aan te passen, je persoonlijke gegevens of je accountgegevens te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij Den Bakker Werving & Selectie verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek telefonisch doorgeven of een mail sturen naar info@denbakkerws.nl​ en Den Bakker Werving & Selectie zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen.

Mailingen zijn voorzien van een afmeldlink en een link met de mogelijkheid om je gegevens aan te passen.

Wat is de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens?

Den Bakker Werving & Selectie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

Met wie deelt Den Bakker Werving & Selectie de persoonsgegevens?

Den Bakker Werving & Selectie zal in overleg en met toestemming van jou, deze gegevens delen met derden. Dit zijn opdrachtgevers waar Den Bakker Werving & Selectie jouw gegevens uitsluitend onder de aandacht zal brengen indien Den Bakker Werving & Selectie mogelijkheden voor jou ziet om je aan een baan of project te helpen.

Verstrekking aan derden kan ook plaatsvinden op grond van andere wettelijke rechtsgronden, zoals een wettelijke verplichting.

Voor de bovengenoemde doeleinden en voor zover dat gepast is en wettelijk verplicht of toegestaan, kunnen wij jouw persoonsgegevens met de volgende categorieën personen delen:

Elk van de bedrijven in onze groep, voor zover wij deel uitmaken van een concern

Belasting-, audit- of gerechtelijke autoriteiten

Uitkeringsinstanties

Mogelijke subsidiegevers

Technische ondersteuners en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen

IT-providers en documentopslag-providers

Platformen voor marketing technologie

Potentiële werkgevers en recruitmentbureaus

MSP providers die door inleners zijn ingeschakeld

Test- of assessmentbureaus, indien die diensten onderdeel uitmaken van een sollicitatie

Trainers en opleidingsinstanties

Screeningsbureaus die o.a. referenties natrekken en kwalificaties controleren

Salarisadministratie bureaus of payrollorganisaties

Professionele adviseurs zoals advocaten en auditors

Arbodienst/bedrijfsarts


Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?

Den Bakker Werving & Selectie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. Den Bakker Werving & Selectie heeft in het kader van het informatiebeveiligingsbeleid onder meer fysieke en logische maatregelen voor toegangscontrole genomen door het gebruik van wachtwoorden en pincodes.

 

 

Wijziging van het privacy statement

Den Bakker Werving & Selectie behoudt zich het recht voor om de inhoud van haar privacy statement te wijzigen. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacy statement te raadplegen.